Tumblelog by Soup.io
  • turtle
  • dzidator
  • panpancerny
  • Intergalactic
  • rattyness
  • maiale
  • akwarela
  • Deva
  • brokensmile
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Reposted fromFlau Flau
5342 9626
Silly biologists :^
4743 5c0c
Reposted fromteijakool teijakool vianaich naich
5277 5a6d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Reposted fromkelu kelu
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
Happy Independence Day to my fellow Polish CPNs.
Reposted fromkelu kelu
4378 bf5b 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viacoolekuh coolekuh

November 10 2018

5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viafoodforsoul foodforsoul
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viahepi hepi
2907 c8f8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahonigwurm honigwurm
4877 ecbc
Reposted fromqb qb viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
6588 5ea0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSixtus Sixtus
Reposted frommangoe mangoe viasoupeter soupeter
Reposted fromcici7 cici7 viapsychedelix psychedelix
4828 afd8
Reposted frompapaj papaj viakelu kelu
5023 f03e 500
Nie można pozwolić na promocję grup, które są konstytuowane przez nienawiść do kobiet
Reposted bykeluprzeciwdeszczowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl